08.01.2018

עדכון לקוחות: דוח ריכוז ממצאים של רשות ניירות ערך בנושא דיווחים מיידיים

לקוחות נכבדים,

ביום 8.1.2018 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים ("דוח הרשות"), במסגרתו פרסמה הרשות את ממצאי הבדיקה המדגמית שערכה בקרב חברות ("הבדיקה המדגמית") בקשר עם דיווחים מיידיים שפרסמו החברות כאמור על-פי תקנות 36 ו- 37א2 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), המשיתות על חברות חובת דיווח על אודות כל אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד וכן חובת עדכון בנוגע להתפתחויות שחלו לאחר דיווח כאמור.

עיקרי עמדות הרשות בקשר עם סוגיות שעלו במסגרת הבדיקה המדגמית 

1. סיווג מהותיות עסקאות מדווחות: לעמדת הרשות, דיווח על אודות התקשרות מהותית כלא מהותית עלול להפחית מחשיבות הדיווח בעיני המשקיעים.  בנוסף, יש להקפיד ולבחון את מהותיות העסקאות ביחס לפרמטרים המקובלים שנקבעו על ידי החברה. במקרה בו מדובר בעסקה מהותית, יש לדווח על אודותיה על גבי הטופס      המתאים (ת-53), ולהימנע מלציין כי העסקה מדווחת מכוח מדיניות הדיווחים של החברה ולא מכוח מהותיותה.

2. שלמות הגילוי במסגרת דיווחי החברה: לעמדת הרשות, במקרים בהם מדווחת חברה על עסקה מהותית, עליה לפרסם גילוי הכולל את כל הפרטים המהותיים על אודות העסקה, מעבר להיקף העסקה, ובכלל זה, בין היתר: מועדי אספקה, תקופת ההסכם, תנאים מתלים מהותיים, האם קיימת מחויבות של המזמין לבצע הזמנות במלוא הסכום שדווח, אופן מימון וכיו"ב, הכל בכפוף לחשיבותם של פרטים כאמור בשים לב למאפייני העסקה.

3. דיווח על אודות התקיימות תנאים מתלים כחלק מעסקה למכירת נכס מהותי: לעמדת הרשות, כאשר במסגרת דיווח על אודות התקשרות החברה בעסקה מהותית מציינת החברה כי השלמתה של העסקה כאמור מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, על החברה לבחון ולוודא באופן שוטף את התקיימות התנאים המתלים כאמור (גם מקום בו התקיימותם תלוי בצד אחר לעסקה), תוך בחינת מהות התקיימותם ביחד או לחוד, ובנסיבות העניין לדווח לציבור המשקיעים על אודות התקדמות העסקה, באופן שוטף, חלף דיווח אחד במסגרת דיווח החברה על אודות השלמת העסקה.

4. דיווח על אודות רווחיות צפויה מהתקשרויות מהותיות: לעמדת הרשות, כאשר חברה מפרסמת, במסגרת דיווחיה, את הרווחיות הצפויה לנבוע לה מהתקשרויות מהותיות, עליה להקפיד ולציין בדיווחיה כאמור את סוג הרווח (רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח נקי וכיו"ב), זאת על מנת שדיווחיה יהיו ברורים, מדויקים וברי השוואה  ביחס לדיווחיה האחרים, ככל שניתן. 

5. גילוי בדבר עניינו האישי של בעל השליטה במסגרת דיווח על אודות התקשרות מהותית: לעמדת הרשות, במסגרת דיווח חברה על אודות עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי, יש לכלול מידע מלא על אודות עניינו האישי של בעל השליטה, כאשר מידע חלקי ו/או אי גילוי מידע על אודות עניין אישי מהותי של בעל השליטה    מהווה הפרה של הוראות הדין.

לקריאת הנוסח המלא של דוח הרשות - לחץ כאן.


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכון לקוחות: דוח ריכוז ממצאים של רשות ניירות ערך בנושא דיווחים מיידיים