26.06.2017

עדכון לקוחות: מימון המונים - הודעת רשות ניירות ערך לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה

לקוחות נכבדים,

בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו מיום 20.3.2017, הרינו לעדכן כי בעקבות פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות") ברשומות ביום 26.6.2017, וקביעת מועד כניסתן לתוקף ביום 26.12.2017, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לחברות המבקשות להירשם ולפעול כרכז הצעה ("החברה המבקשת"). 

בהתאם להוראות רשות ניירות ערך כאמור, כפי שעולה גם מהתקנות, חברה המבקשת לפעול כרכז הצעה, קרי - הגורם אשר ישמש מתווך לביצוע גיוס הון או חוב על ידי תאגידים בדרך של מימון המונים, ויהווה פלטפורמה אינטרנטית לגיוסים כאמור ("רכז ההצעה"), נדרשת להירשם במרשם רכזי ההצעה שינוהל על ידי רשות ניירות ערך ("מרשם הרשות"). רישומה של חברה כרכז הצעה כאמור כפוף, בין היתר, לעמידתה בתנאי הכשירות לרכזי הצעה, כפי שאלה נקבעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובתקנות. על מנת לאפשר לרשות ניירות ערך לבחון את עמידת החברה המבקשת בתנאי הכשירות, על החברה המבקשת להגיש לרשות ניירות ערך טופס בקשת רישום, אשר יכלול כל פרט מהותי בקשר עם עמידתה בתנאי הכשירות, ובכלל זה, בין היתר, את הפרטים שלהלן: פרטי החברה המבקשת; פרטי אתר האינטרנט באמצעותו בכוונת החברה המבקשת לפעול; שמותיהם ומספרי הזיהוי של בעלי השליטה ובעלי העניין בחברה המבקשת ושיעור החזקותיהם בהון המניות ובזכויות ההצעה בחברה המבקשת; עותק ממסמכי ההתאגדות של החברה המבקשת; מיומנותה הטכנית של החברה המבקשת ואמצעים מתאימים שלה לצורך פעילות בתור רכז הצעה; זהות הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה המבקשת, וכן פרטים לעניין התקיימות דרישות הכשירות הנדרשות מנושאי המשרה בחברה המבקשת, כקבוע בתקנות; פרטים בדבר תנאי הביטוח של החברה המבקשת; תיאור עסקים נוספים של החברה המבקשת מלבד כוונתה לפעול כרכז הצעה, אם ישנם; אישור החברה המבקשת כי מתקיימים בה כל תנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך ובתקנות; תצהיר של החברה המבקשת, נושאי המשרה הבכירה בחברה המבקשת ובעלי השליטה בה. יובהר, כי רשות ניירות ערך יכול שתבקש מהחברה המבקשת להעביר לידיה פרטים נוספים.   

לקריאת הנוסח המלא והעדכני של הודעת רשות ניירות ערך לחברות - לחץ כאן.


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכון לקוחות: מימון המונים - הודעת רשות ניירות ערך לחברות המבקשות להירשם כרכז הצעה