10.09.2014

עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - תרמית במסחר בניירות ערך

ביום 10 בספטמבר 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בנושא תרמית במסחר בניירות ערך ("עמדת סגל הרשות"), אשר נועדה לשמש כלי עזר לפעילים בשוק ההון, לאנשי אכיפה פנימית ולאלה העוסקים בתחום, בבואם לבחון אם התנהגויות או פעילויות במסחר עולות כדי תרמית במסחר, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ובפסיקת בתי המשפט.

עמדת סגל הרשות עוסקת בדפוסי מסחר, אשר לדעת סגל הרשות מצביעים על חשד לביצוע תרמית במסחר בניירות ערך, בניגוד לאיסור הקבוע בסעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך.

סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך אוסר על השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, אך אינו מפרט מהן "דרכי תרמית" ואינו כולל רשימה סגורה של מקרים אשר התקיימותם עולה כדי "תרמית". תכלית הוראת סעיף זה כאמור הינה להבטיח, בין היתר, כי מנגנון קביעת המחירים בבורסה יישאר נקי מהשפעות זרות וכן לשפר את יכולתו של המשקיע הסביר לקבל החלטות על בסיס המידע הרלוונטי, תוך נטרול עיוותים ופערי מידע הקיימים בשוק ואשר עלולים להשפיע על קבלת ההחלטות שלו. המושג "תרמית" פורש, במשך השנים, על ידי בתי המשפט, אשר קבעו כי דרכי התרמית הן רבות ויכולות אף לבוא לידי ביטוי לא רק בפעולות סרק, כי אם גם בפעולות ממשיות לכאורה.

לעמדת סגל הרשות, דפוס התרמית מאופיין בהצבת שער נייר הערך כתכלית של הפעולה, תוך הסתרת מגמת הפעולה, אי גילוי מידע רלוונטי ויצירת מראה עין של פעולה המושפעת מכוחות השוק בלבד.

עמדת סגל הרשות מציגה רשימה לא סגורה של דפוסי התנהגות בדרכי תרמית, דוגמאות לדפוסים אלה במסחר וכן סימנים מעידים הנבחנים לצורך קביעה אם ישנו חשד להפרת סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, כאשר מובהר, כי כל מקרה אשר יגיע לפתחה של רשות ניירות ערך ייבחן לגופו, על רקע נסיבותיו הספציפיות.

לקריאת עמדת הרשות בנוסחה המלא כפי שפורסמה באתר רשות ניירות ערך לחץ כאן.
 
עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - תרמית במסחר בניירות ערך