06.08.2014

עדכון לקוחות: תיקון 25 לחוק החברות - נוכחות בישיבות ועדת הביקורת

לקוחות נכבדים,

ביום 6 באוגוסט, 2014 פורסם ברשומות תיקון מס' 25 ("התיקון") לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת התיקון תוקנו הוראות חוק החברות העוסקות בנוכחותם של עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת הביקורת, כמפורט להלן:

נוכחות עובד של החברה בישיבות ועדת הביקורת - בהתאם להוראות סעיף 115(ה)(1) לחוק החברות, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבותיה, אלא אם קבע יו"ר ועדת הביקורת כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים, ועובד החברה שאינו בעל שליטה או קרובו רשאי להיות נוכח בישיבות ועדת הביקורת בעת הדיון, ובלבד שההחלטה תתקבל בלא נוכחותו. 

התיקון מוסיף על האמור וקובע כי נוכחות עובד של החברה, שאינו בעל שליטה או קרובו, בעת הדיון בוועדת הביקורת, מותנית בכך שוועדת הביקורת ביקשה את נוכחות העובד בישיבת ועדת הביקורת.

נוכחות נושא משרה בישיבת ועדת הביקורת בעניין ליקוי מהותי בניהול העסקי של החברה - בהתאם להוראות סעיף 117(1) לחוק החברות, אחד מתפקידיה של ועדת הביקורת הוא לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה, ואם ונמצא ליקוי מהותי, על ועדת הביקורת לקיים ישיבה אחת לפחות בעניין הליקוי האמור. עוד קובע סעיף 117(1) לחוק החברות, כי בישיבה כאמור לא יהיו נוכחים נושאי משרה בחברה שאינם חברי ועדת הביקורת, אם כי על אף האמור, נושא משרה רשאי להיות נוכח בישיבה כאמור, זאת לצורך הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו.

התיקון מוסיף על האמור כי נוכחות של נושא משרה בישיבה של ועדת הביקורת שבמסגרתה נדון ליקוי מהותי בניהול העסקי של החברה לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו, מותנית בכך שוועדת הביקורת ביקשה את נוכחות נושא המשרה בישיבת ועדת הביקורת.


הוראות התיקון תכנסנה לתוקף ביום 6 בפברואר, 2015.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכון לקוחות: תיקון 25 לחוק החברות - נוכחות בישיבות ועדת הביקורת