20.07.2014

עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - סדרת ניירות ערך

לקוחות נכבדים,


ביום 20 ביולי 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית מספר 103-34 בנוגע למשמעות המונח "סדרה" הנכלל בהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ולאופן ספירת המשקיעים בהתאם לסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ("עמדת הרשות"). 

רקע

1. סעיף 15 לחוק ניירות ערך אוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף, לפי העניין. תכליתו של סעיף זה היא לקבוע את תחולתו של חוק ניירות ערך על תאגידים המציעים ומוכרים ניירות ערך לשם הגנה על ציבור המשקיעים. איסור זה כאמור חל בקשר עם הצעה או מכירה של "ניירות ערך" כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, וחלים בעניינו מספר חריגים, כאשר אחד החריגים העיקריים מפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, העוסק בהצעת או מכירת ניירות ערך למשקיעים שמספרם אינו עולה על 35. 

2. סעיף 1 לחוק ניירות ערך מגדיר "ניירות ערך" כך: "תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או כל תאגיד אחר ומקנות זכות חברות או השתתפות בהם או תביעה מהם, ותעודות המקנות זכות לרכוש ניירות ערך והכל בין אם הן על שם ובין אם הן למוכ"ז, למעט ניירות ערך המונפקים בידי הממשלה או בידי בנק ישראל, שנתקיים בהם אחד מאלה:..."

 

עיקרי עמדת הרשות

 

1. משמעות המונח "סדרה" בהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך 

לעמדת הרשות, לנוכח תכלית ההגנה על ציבור המשקיעים והגיוון הרב האפשרי בפעילויות בעולם העסקי, נוסחו בחוק ניירות ערך הגדרות המונחים "ניירות ערך" ו"הצעה לציבור" בהרחבה וכך גם יש לפרש אותן. 

לעמדת הרשות, פרשנות המונח "סדרה" בהגדרה של "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך אינה מוגבלת למצב בו מתקיימת זהות בין התעודות וההבדל ביניהן נעוץ במספרן הסידורי בלבד. לצורך "סדרה", די בקיומן של מספר תעודות אשר מקנות זכויות כלכליות דומות, אשר נועדו למטרת השקעה דומה ואשר מאופיינות בסיכויים ובסיכונים דומים, אף אם קיימים ביניהן הבדלים מסוימים. 

הבדלים בין התעודות, אשר אינם נוגעים למהות ההשקעה, אינם מחריגים את התעודות מגדר סדרה אחת.

2.  ספירה יחד של משקיעים בסדרות שונות 

2.1  סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך קובע כי לא יראו כהצעה או כמכירה לציבור "הצעה או מכירה למשקיעים שמספרם אינו עולה על מספר שייקבע בתקנות, ובלבד שמספר המשקיעים שלהם ימכור המציע ניירות ערך בהצעה או במכירה כאמור, בצירוף מספר המשקיעים שלהם מכר ניירות ערך במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאותה הצעה או מכירה, לא יעלה על המספר שנקבע; לעניין זה יימנו בנפרד משקיעים שרכשו מניות וניירות הערך הניתנים למימוש או להמרה למניות, ומשקיעים שרכשו ניירות ערך אחרים".

2.2  עולה מסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך, כי יש למנות יחד את מספר המשקיעים בסדרות שונות של ניירות ערך, תוך מיון בין שתי קטגוריות, כדלקמן: (1) מניות וניירות ערך המירים למניות; (2) ניירות ערך אחרים. מכאן, שגם בהינתן הצעה או מכירה של סדרות שונות בתכלית של ניירות ערך, יכול שספירת המשקיעים תהא מצרפית.

2.3  לשם המחשה, מביאה הרשות דוגמאות למקרים בהם ספירת משקיעים בסדרות שונות תהא מצרפית: (1) משקיעים בשתי סדרות של אגרות חוב שהוצעו במהלך שנים-עשר חודשים יימנו יחד, אף אם לאותן סדרות יש מאפיינים כלכליים שונים, כגון ריבית, מועדי פירעון ובטוחות שונים; (2) משקיעים בשני סוגי מניות שהוצעו במהלך שנים-עשר חודשים יימנו יחד, אף אם מדובר במניות מסוגים שונים המקנות זכויות שונות בחברה.

3. סדרות הנוגעות לפרויקטים שונים 

במקרה בו חברה מציעה ניירות ערך שונים שלה, כאשר התשואה על כל סוג של נייר ערך כאמור תלויה בהצלחת פרויקט אחר של אותה חברה, ייתכן שמדובר בהצעת ניירות ערך מסדרות שונות, אולם הצעות אלה ייחשבו כהצעות של אותו גורם, אשר יש למנותן יחד מכוח סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך. הטעם לכך הוא שהשקעות המשקיעים אינן תלויות בהצלחתו של פרויקט ספציפי בלבד, אלא גם ביציבות החברה המנפיקה, במצבה הפיננסי, ביכולותיה הניהוליות וכו'.

עם זאת, במקרה בו המשקיעים בכל סדרה מחזיקים בניירות ערך בחברה נפרדת במסגרתה מתבצע הפרויקט, באופן שלמחזיקים יש זכויות ישירות לפיה, ומדובר למעשה בהשקעה נפרדת בחברות שונות, אשר הסיכונים והסיכויים הכרוכים בה הינם עצמאיים (ובלבד שאין מדובר בהפרדה מלאכותית לחברות שונות, שנועדה לעקוף את הוראות סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך), תיתכן אפשרות שלא למנות את הסדרות השונות יחדיו.

 

לעיון בעמדת הרשות בנוסחה המלא כפי שפורסמה באתר רשות ניירות ערך לחץ כאן.

 

יצוין, כי במקרה ספציפי שנדון בבית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים, לא אימץ בית המשפט את עמדת הרשות. על החלטתו של בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים כאמור, הגישה רשות ניירות ערך ערעור לבית המשפט העליון. ביום 12.10.2015 קיבל בית המשפט העליון את ערעור הרשות כאמור והפך את החלטתו של בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים.


לעיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי לעניינים מנהליים בירושלים לחץ כאן.

לעיון בכתב הערעור שהגישה רשות ניירות ערך לבית המשפט העליון לחץ כאן.

לעיון בפסק דינו של בית המשפט העליון לחץ כאן.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - סדרת ניירות ערך