01.04.2014

עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - גילוי בעניין תזרים מזומנים חזוי

לקוחות נכבדים,

ביום 30 בדצמבר 2012 פורסמו ברשומות (קובץ תקנות מס' 7198, עמ' 383) תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ג-2012 ("התקנות המעודכנות"). במסגרת התקנות המעודכנות, עוגנה הנחיית הגילוי בדבר הגילוי הנדרש בדוח תזרים מזומנים חזוי ("גילוי תזרים מזומנים חזוי") שפורסמה בנובמבר 2010 ובוצעו מספר תיקונים נוספים הנוגעים לעיתוי פרסום גילוי תזרים מזומנים חזוי.

על רקע זה, ביום 1 באפריל 2014, פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית מס' 105-27 ("עמדת הרשות") ובה קובץ של שאלות ותשובות בנושאים מגוונים בקשר עם התקנות המעודכנות, זאת מתוך מטרה לסייע לתאגידים המדווחים בהבנת עיקר השינויים שבוצעו במסגרת התקנת התקנות המעודכנות.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.
עדכון לקוחות: עמדת רשות ניירות ערך - גילוי בעניין תזרים מזומנים חזוי