24.06.2020

ביהמ"ש חייב נתבעות בהוצאות משפט חריגות, אף שהתביעה נגדן נדחתה

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב הורה לחברת נת"ע, המופקדת על פרויקט הרכבת הקלה בתל-אביב, ולחברת ה.ב חדשנות בע"מ, לשלם ללקוח שיוצג על ידי משרדנו הוצאות בסך כולל של 170,000 ₪. ההחלטה ניתנה במסגרת עתירה שהוגשה על ידי משרדנו מטעם חברת סייפגארד חדשנות יישומית בע"מ, כנגד החלטת ועדת המכרזים של נת"ע לאשר את זכיית חברת ה.ב חדשנות במכרז לקבלת שירותי אספקת ותחזוקת אפליקציית בטיחות בעבודה עבור חברת נת"ע.

ביום 1.6.2020, בסיומו של הליך שנוהל על ידי עו"ד מאיר בן-שחר, ראש מחלקת ליטיגציה במשרדנו, עו"ד יונתן שניידמן, שותף במחלקה המסחרית במשרדנו ועו"ד שגיא אהרון ממחלקת הליטיגציה במשרדנו, פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב כי העתירה שהוגשה על ידי משרדנו הוגשה "בצדק" כהגדרתו, ומשכך הורה על תשלום הוצאות בסכומים ניכרים. 

העתירה הוגשה כנגד מכרז שפורסם על ידי נת"ע בחודש מאי 2019, במסגרתו נתבקשו הצעות מחיר לאספקת מערכת הבטיחות בעבודה של נת"ע, והוא נועד לקבוע את האחראי לתחזוקתה במשך שלוש השנים הקרובות, עם אופציה לשנתיים נוספות – במכרז שהיקפו הכלכלי נאמד בסך של כ – מיליון ש"ח. 

בחודש מרץ 2020, זכתה חברת ה.ב חדשנות במכרז. 

בעתירה שהוגשה על ידי משרדנו, נטען כי הזכייה במכרז הייתה שלא כדין, וזאת בשל מספר סיבות, וביניהן: 

א. העדר עמידה של חברת ה.ב חדשנות בתנאי סף מכרזי במכרז - דרישת הניסיון המקצועי שהוגדרה במכרז (וזאת, הואיל והתברר כי ה.ב. התבססה על ניסיון של "חברה אחות", ולא על ניסיון שלה עצמה). 

ב. אי היותה של ה.ב חדשנות עסק בשליטת אישה (בניגוד להצהרתה במסמכי המכרז). 

במסגרת פסק דין מפורט שניתן על ידי כב' השופטת מיכל אגמון–גונן מבית המשפט המחוזי בתל אביב, נמתחה ביקורת רבה על התנהלותה של נת"ע באופן עריכת וניהול המכרז, וכן נמתחה ביקורת נוקבת על הצעת ה.ב חדשנות במכרז. עם זאת, בית המשפט קבע כי חוסר הסבירות בהחלטת נת"ע להכריז על ה.ב. חדשנות כזוכה במכרז, נמצא "בתחום האפור", ולא מדובר על חוסר סבירות "קיצוני", ולפיכך, בית המשפט נמנע מלפסול את זכייתה של ה.ב. חדשנות במכרז. 

למרות האמור, בשים לב לטענות משרדנו, קבע בית המשפט, בפסיקה שאינה שכיחה, כי נוכח העובדה שהעתירה הוגשה בצדק, ובשים לב לרשלנות שבאופן ניסוח וביצוע ההליך המכרזי וטענות נוספות שהועלו על ידי משרדנו, הן נת"ע והן חברת ה.ב חדשנות יחויבו כאמור לשלם לעותרת סך של 170 אלף שקל. 

קישור לכתבה בגלובס בנוגע לפסק הדין 

 
ביהמ"ש חייב נתבעות בהוצאות משפט חריגות, אף שהתביעה נגדן נדחתה