חדשות ועדכונים

ביום 23 בנובמבר הודיעה אפל כי הגישה תביעה נגד חברת הסייבר הישראלית NSO על שימוש במוצר המעקב שלה, פגסוס, תוך התמקדות במשתמשי אפל.
ב- 26 לפברואר הודיעה הרשת הבינלאומית לעורכי דין (International Lawyers Network (ILN)) כי היא הוכרה על ידי "Chambers Global 2021" כנכללת בשני האחוזים הראשונים מבין רשתות עורכי הדין העולמיות.
ב - 04.03.2021 נקיים סמינר מקוון (וובינר) בנושא הזדמנויות עסקיות עבור ישראלים ואזרחי איחוד האמירויות במזרח התיכון החדש שלאחר הסכמי ברית אברהם.
החל מה - 1 בינואר 2021, בריטניה כבר אינה עוד חלק מהאיחוד האירופי ותקנון ה -GDPR של האיחוד האירופי כבר לא חל על בריטניה. מה צריכים עסקים ישראליים בעלי פעילות בבריטניה או באיחוד האירופי לדעת על האופן שבו הברקזיט משפיע על חובות הגנת הנתונים שלהם?
משרד יוסף שם טוב ושות' הוסיפו את הפרק הישראלי למדריך של ILN לשנת 2020 להקמת ישות עסקית. אם ברצונך לקבל עותק של מדריך שימושי מאוד זה, לחץ כאן.
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל בקשה שהגישו עורכי הדין מאיר-בן-שחר ושגיא אהרון ממשרדנו במסגרת עתירה מינהלית בה נטען כי אגף החשב הכללי במשרד האוצר ניסה להתחמק מקיום תקנות העדפת תוצרת הארץ במכרזים ציבוריים.
משרד יוסף שם טוב ושות' נרגש להכריז על השותפות האסטרטגית שלנו עם Loggerhead Partners, ספקית בוטיק של שירותי ייעוץ וניהול באיחוד האמירויות. לחץ כאן לקריאת ההודעה לעיתונות שלנו.
JST ליווה את חברת אפקון החזקות בע"מ בעסקת ההשקעה בחברת ייזמות אנרגיה מתחדשת. אפקון תשקיע 21 מ ש"ח ותקבל 70% מהון המניות של החברה.
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (סגן הנשיא, כב' השופט חגי ברנר) קבע ביום 08.07.2020 כי מגפת הקורונה אינה מהווה עילה לקביעה כי הסכם שכירות סוכל.
משרד יוסף שם טוב ושות' וחברת Zaslow Consulting נרגשים להודיע הם יאחדו כוחות על מנת לספק ללקוחות שתי הפירמות יכולת רחבה בגישה לשוק הממשלתי האמריקאי – השוק הגדול בעולם.
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב הורה לחברת נת"ע ולחברת מסחרית לשלם ללקוח שיוצג על ידי משרדנו הוצאות בסך כולל של 170,000 ₪, זאת אף שהעתירה שהגיש נגדן נדחתה.
משרדנו מייצג מספר בעלי אולמות אירועים בעתירה שהוגשה לבג"ץ כנגד ממשלת ישראל ונציגי משרד הבריאות – בדרישה לשנות את תקנות שעת החירום שהותקנו כחלק מהתמודדות עם נגיף הקורונה ולאפשר לאלתר את פתיחתם מחדש של אולמות אירועים
מדריך לאדם פרטי ולבעל עסק בהתמודדות מול בנקים. רלוונטי במיוחד בימים אלה לנוכח משבר הקורונה הפוקד את העולם, משבר העלול להציב אנשים/עסקים בקשיי נזילות כספית
בימים אלה מתמודד העולם עם משבר הקורונה. התמודדות זו כוללת אספקטים כלכליים, לרבות קשיי נזילות לטווח הקצר וחלילה גם לטווח הארוך. במסגרת זו מוגשים סרטון ומצגת המסבירים את עיקרי הליכי חדלות הפירעון במדינת ישראל.
ב- 22 בינואר 2020, מימש ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון את ניתוק בריטניה מהאיחוד האירופי – עסקת הברקזיט – לאחר שההצעה אושרה בפרלמנט. חוק הברקזיט יכנס לתוקף ב -31 בינואר 2020, או אז סאגת הברקזיט הארוכה, האיטית והמתמשכת של בריטניה עוברת להשלב הבא. מה משמעות הברקזיט לעסקים ישראליים.
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נדחתה בקשתה של תובעת לקבוע כי המצאת כתב תביעה לידי נתבעת אחת תיחשב כהמצאת כתב התביעה גם לנתבעת אחרת, זאת במצב בו שתי החברות הנתבעות התמזגו ופעילותן אוחדה.
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, נכנס ביום 15.09.2019 לתוקף. החוק חל על כל הליכי חדלות הפירעון, של יחידים ותאגידים, אשר ייפתחו לאחר מועד תחילתו. ביום 28.11.2019 העביר עו"ד ארי סירקין, ממשרד יוסף שם-טוב ושות', סמינר ללקוחות משרדנו בנושא. לחצו כאן על מנת להוריד את המצגת אשר הוצגה בסמינר.
בפסק דין תקדימי שניתן בעתירה מינהלית בה טיפל משרדנו, חייב בית המשפט את משרד האוצר לתת העדפה למוצרים מתוצרת ישראל, במסגרת מכרז לציוד תקשורת ששוויו הכספי מוערך בכ- 300 מיליוני ש"ח.
ביום 8.1.2018 פרסמה רשות ניירות ערך ("הרשות") דוח ריכוז ממצאים בנושא דיווחים מיידיים, במסגרתו פרסמה הרשות את ממצאי הבדיקה המדגמית שערכה בקרב חברות בקשר עם דיווחים מיידיים שפרסמו החברות כאמור על-פי תקנות 36 ו- 37א2 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.
בהמשך לעדכון הלקוחות הקודם שלנו מיום 20.3.2017, הרינו לעדכן כי בעקבות פרסומן של תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ברשומות, פרסמה רשות ניירות ערך הודעה לחברות המבקשות להירשם ולפעול כרכז הצעה.
ביום 20.3.2017 אושרו בוועדת הכספים של הכנסת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.
ביום 3 באפריל, 2016 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות שהותקנו מכוח חוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר מהווים חלק ממתווה הקלות רוחבי שתכליתו, בין היתר, להסיר חסמים ולעודד כניסה לשוק ההון, ועניינם מתן הקלות בתחום הממשל התאגידי.
ביום 17 בפברואר, 2016 נכנס לתוקף תיקון מספר 27 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, אשר מהווה חלק ממתווה הקלות רחב יותר ואשר עניינו מתן הקלות לחברות ציבוריות וחברות אגרות חוב בתחום הממשל התאגידי.
ביום 18 באוקטובר, 2015 פורסמו ברשומות תיקונים לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, אשר עניינם מתן הקלות בתחום הדיווחים התקופתיים והמידיים בהם חבים תאגידים מדווחים. כניסתם לתוקף של מרבית התיקונים כאמור נקבעה לחודש ינואר 2016.
ביום 28 בינואר 2015, ניתן פסק דין על ידי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין אפריקה תעשיות בע"מ ואח' נגד רשות ניירות ערך וועדת האכיפה המנהלית, העוסק, בין היתר, בשאלה מתי ייחשב מידע על משא ומתן כמידע מהותי בר דיווח.
ביום 10 בספטמבר, 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל בנושא תרמית במסחר בניירות ערך, אשר נועדה לשמש כלי עזר לפעילים בשוק ההון, לאנשי אכיפה פנימית ולאלה העוסקים בתחום, בבואם לבחון האם התנהגויות או פעילויות במסחר עולות כדי תרמית במסחר, כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובפסיקת בתי המשפט.
ביום 6 באוגוסט, 2014 פורסם ברשומות תיקון מס' 25 ("התיקון") לחוק החברות, התשנ"ט-1999. במסגרת התיקון תוקנו הוראות חוק החברות העוסקות בנוכחותם של עובדים ונושאי משרה בישיבות ועדת הביקורת.
ביום 20 ביולי 2014 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל משפטית בנוגע למשמעות המונח "סדרה" הנכלל בהגדרת "ניירות ערך" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ולאופן ספירת המשקיעים בהתאם לסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך.
על רקע החלטת מותב ועדת האכיפה המנהלית לייחס אחריות בהפרה רשלנית של שימוש במידע פנים למנכ"ל חברה ציבורית בשל כך שבסמוך לפני פרסום הדוחות הכספיים של החברה הוא רכש מניות של החברה, פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית בעניין מעמדם של דוחות כספיים בסמוך לפרסומם, כמידע פנים.
על רקע פרסומן ברשומות של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)(תיקון), התשע"ג-2012 ("התקנות המעודכנות"), פרסמה רשות ניירות ערך עמדה משפטית ובה קובץ של שאלות ותשובות בנושאים מגוונים בקשר עם התקנות המעודכנות.