שוק הון וניירות ערך

תחום שוק ההון וניירות ערך מאופיין בהוראות דין רבות, בהוראות רגולטוריות של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב ובהתערבות רגולטורית תדירה.

ריבוי הרגולציה והפיקוח הרגולטורי ההדוק על גופים הפועלים בשוק ההון ובמגזר הפיננסי הופכים תחום זה לסבוך ומורכב, הן מבחינה עסקית והן מבחינה משפטית.

למשרד עורכי דין יוסף שם טוב ושות' היכרות מעמיקה עם הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זה חוק ניירות ערך ותקנותיו, ידע רב בהוראות תקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב,  בקיאות בהנחיות רשות ניירות ערך ועמדותיה במגוון רחב של נושאים, המתפרסמות מעת לעת, וכן בפסיקות והחלטות בתי המשפט  וניסיון רב בייצוג תאגידים ונושאי משרה מול הרשויות השונות. 
                                                     

השירותים המשפטיים המוענקים ללקוחות המשרד בתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך:

 • יעוץ משפטי מקיף לחברות ציבוריות, תאגידים מדווחים וארגונים נוספים הפועלים במגזר הפיננסי, זאת במגוון רחב של היבטים משפטיים הכרוכים בפעילות בשוק ההון המאופיינת בסביבה עתירת רגולציה המשתנה ומתעדכנת לעיתים תכופות.
 • שירותי מזכירות חברה ומסייע ללקוחותיו לעמוד בהוראות הרגולציה, לרבות הכנת דיווחים בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנותיו.
 • עסקאות גיוס הון, כגון הנפקות לציבור, לרבות הנפקות ראשונות, הנפקת זכויות, הקצאות פרטיות והצעות רכש חליפין.
 • הנפקת אגרות חוב מורכבות.
 • רישום למסחר של ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • ייעוץ שוטף לחברות ציבוריות, תאגידים מדווחים וארגונים נוספים הפועלים במגזר הפיננסי, לרבות: ייעוץ לבעלי מניות, לדירקטוריון וועדותיו השונות ולהנהלת החברה.
 • ליווי חברות בכל שלבי הביצוע של גיוסי הון וחוב מהציבור ומגופים מוסדיים.
 • אספקת מעטפת מלאה בליווי חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, לרבות מזכירות חברה והכנת דיווחים המיועדים והנדרשים להתפרסם על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו.
 • ליווי וסיוע שוטף בעמידה בכללי דיני ניירות ערך ותקנון הבורסה.
 • ליווי וייצוג תאגידים ונושאי משרה בתאגידים מול הרשויות השונות, לרבות רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 • עריכת תשקיפים.
 • ייצוג חתמים - לרבות ביצוע בדיקות נאותות לתשקיפים.
 • הצעות רכש ועסקאות רכישת שליטה.
 • מיזוגים ורכישות.
 • דיווחים לרשויות השונות.
 • הסכמי בעלי עניין.
 • הסכמי הצבעה.
 • סיוע בגיבוש מדיניות תגמול והכנת תכניות תגמול לנושאי משרה בכירה.

למשרד מומחיות, מקצועיות וניסיון רב בהתמודדות עם סוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך, תוך הבנת צרכי הלקוח, הבנת הסיכונים הגלומים בפעילותו בתחום שוק ההון ומתן פתרונות המותאמים לצרכים ולסיכונים אלה, והכל בהתאמה מלאה לדרישות הרגולטוריות הרבות.