ממשל תאגידי

עקרונות הממשל התאגידי מהווים אוסף של עקרונות וכללים המגדירים כיצד ראוי שתאגידים, במיוחד חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים, יתנהלו בהיבטי בקרה פנימית ופיקוח. חשיבותם של עקרונות הממשל התאגידי היא, בין היתר, ביצירת ודאות, שקיפות ואחידות שישמשו את המשקיעים, את בעלי המניות, את הנושים ואת הגופים הפיננסיים בבואם להעריך תאגידים שונים.

על אף שעקרונות הממשל התאגידי מתייחסים ומופנים בראש ובראשונה לתאגידים שניירות הערך שלהם מוחזקים בידי הציבור, הרי שעקרונות אלה רלוונטיים גם לתאגידים שניירות הערך שלהם אינם מוחזקים בידי הציבור. 

אימוץ הכללים והעקרונות של הממשל התאגידי נועד להבטיח את ניהולה התקין של החברה, תוך יצירת תרבות תאגידית נאותה המתבססת על ציות וכיבוד הדין בחברה, באופן שוטף וכחלק בלתי נפרד מהפעילות העסקית שלה.
עקרונות הממשל התאגידי אינם באים להחליף דינים קיימים, אלא להוות נדבך נוסף לדין המחייב. יישום אפקטיבי של מנגנוני ממשל תאגידי עשוי לתרום לפעילותה הנאותה של החברה ואף להיזקף לזכותה ולזכות נושאי משרה בה במקרה של הפעלת סמכויות אכיפה של הרשויות הרלוונטיות השונות. 

שירותי המשרד בתחום הממשל התאגידי:

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ ללקוחותיו אודות הסביבה הרגולטורית המתפתחת בתחום הממשל התאגידי, ובכלל זה כללי התנהלות נאותים של הדירקטוריון, אחריות דירקטורים ויחסי גומלין עם בעלי המניות, וכן ביישום אפקטיבי של כללי ממשל תאגידי בהתחשב בפעילותו העסקית של כל לקוח.  

המשרד מספק ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום הממשל התאגידי, ובכלל זה:

  • סיוע בהטמעת תכניות ציות המשפרות את יכולת התאגיד להשתלב בסביבה הרגולטורית המורכבת בה פועל התאגיד.
  • כתיבת נהלים היוצרים ומקדמים תרבות ציות לדין.
  • הטמעה ויישום של תכניות אכיפה פנימית בתחומי ניירות ערך.
  • הענקת ייעוץ משפטי שוטף בתחום הממשל תאגידי, לרבות מבנה והרכב הדירקטוריון, חובות דירקטורים בלתי תלויים ומבנה והרכב ועדות הדירקטוריון.

ניסיון רב השנים אותו צבר המשרד, לצד בקיאות בסביבה הרגולטורית הרלוונטית, מאפשרים לצוות המשרד לאתר ולגדר סיכונים משפטיים ורגולטוריים בפעילות לקוחותיו, להעניק לדירקטורים ולהנהלה הבכירה ייעוץ בנוגע לאופן הגשמת מטרותיהם העסקיות תוך הקפדה ושמירה על כללי ממשל תאגידי המבטיחים הגנה נאותה על המשקיעים, כמו גם להכין ולהטמיע תכניות ציות לדין המותאמות לצרכי הלקוח ופעילותו העסקית.